Regulamin

Rozdział I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin jest regulaminem ogólnym serwisu internetowego pod adresem sieciowym Viweb.pl i określa zasady świadczenia przez Viweb. usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem serwisu internetowego Viweb.pl.

2. Podmiotem odpowiedzialnym za świadczenie w ramach serwisu Viweb.pl usług drogą elektroniczną jest firma jest firma Karol Jędrusik Viweb. NIP: 6572911450, REGON: 260719250

3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).

4. Ogólny Regulamin Serwisu nie ma zastosowania w stosunku do świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które ponoszą w tym zakresie pełną odpowiedzialność, chyba, że dokonano odmiennego zastrzeżenia w treści regulaminów szczegółowych takich usług.

5. Ogólny Regulamin Serwisu jest integralną częścią Umów zawartych na jego podstawie o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Rozdział II. Definicje i specyfikacja techniczna

1. Ilekroć w Ogólnym Regulaminie Serwisu używa się wymienionych poniżej terminów należy przeznie rozumieć:

1) Regulamin Ogólny - niniejszy regulamin ogólny Serwisu Viweb.pl,

2) Regulamin Szczególny - każdy odrębny od niniejszego Regulaminu regulamin szczególny sprzedaży dostępnych w Serwisie usług podmiotów trzecich oraz usług oferowanych przez Viweb, których właściwością nie jest świadczenie ich drogą elektroniczną, a także regulamin sprzedaży wszelkich towarów oferowanych za pośrednictwem Serwisu,

3) Prawo telekomunikacyjne - ustawę z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2001 nr 73 poz. 852 ze zm.),

4) Kodeks cywilny - ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U.1964 nr 16 poz. 93 ze zm.),

5) Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133, poz. 883 ze zm.),

6) Ustawa o prawach konsumenta. - ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827),

7) Operator - usługodawcę: jest firma Karol Jędrusik Viweb. NIP: 6572911450, REGON: 260719250,

8) Serwis - system stron internetowych Operatora pod adresem sieciowym www.viweb.pl,

9) Użytkownik - osobę fizyczną, osobą prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej korzystającą z Serwisu bez rejestracji i zakładania Konta,

10) Usługobiorca - Użytkownika, który zawarł z Operatorem Umowę o świadczenie drogą elektroniczną.

11) Użytkownik Konta - Użytkownika, który zawarł z Operatorem Umowę o świadczenie drogą elektroniczną usługi Konta w Serwisie.

12) Subskrybent - Użytkownika, który zawarł z Operatorem Umowę o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

13) Konsument - Usługobiorcę jako osobę fizyczną, która korzysta z Usług wyłącznie na własny użytek niezwiązany bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby,

14) Konto - zbiór zasobów i ustawień utworzonych w ramach Serwisu dla Użytkownika Konta, służących składaniu zamówień i zarządzaniu zamówieniami na usługi i towary, o których w § 2 ust. 1 pkt. Regulaminu Ogólnego,

15) Umowa o świadczenie Usług - umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawartą przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość pomiędzy Operatorem a Usługobiorcą,

16) Usługi - usługi świadczone w Serwisie drogą elektroniczną przez Operatora na podstawie niniejszego Regulaminu Ogólnego Serwisu, za pomocą systemów teleinformatycznych z wykorzystaniem sieci publicznych w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego, z wyłączeniem usług i towarów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. Regulaminu Ogólnego,

17) System - system teleinformatyczny jako zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego,

18) Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną

19) Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.

2. Serwis jest zbiorem stron internetowych umieszczonym na serwerze sieciowym, opartych na publicznie dostępnych i otwartych standardach, stanowiących grupę dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierającym bazy danych, pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami.

3. W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane są po stronie Usługobiorcy następujące środki techniczne:

1) komputer lub podobnie działające urządzenie, stacjonarne albo mobilne, zaopatrzone w połączenie z siecią Internet,

2) dowolna przeglądarka internetowa kompatybilna co najmniej ze standardami HTML 4 oraz CSS 2.0 z włączoną obsługą tzw. ciasteczek (cookies) oraz skryptów języka Java Script, umożliwiająca prawidłowe wyświetlanie dokumentów HTML Serwisu,

3) program pocztowy zgodny z protokołem POP3/SMTP .

4. Operator zastrzega, że korzystanie z Usług może więzać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i zaleca Usługobiorcom przedsięwzięcie odpowiednich dla nich kroków w celu zminimalizowania tego ryzyka.

Rozdział III. Zakres i warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną

1. W oparciu Regulamin Ogólny Serwisu Operator świadczy Usługi portalu internetowego polegające na:

1) rejestracji w Serwisie i prowadzeniu Kont dla Użytkowników Konta,

2) wydawaniu okresowego i bezpłatnego biuletyny informacyjnego, zwanego dalej Newsletterem, stanowiącego zamówioną informację handlową, wydawanego przez Operatora w formie elektronicznej i kolportowanego do jego Subskrybentów przy pomocy poczty elektronicznej.

2. Zakres funkcjonalny Usług może ulegać modyfikacjom w związku z ich rozwojem. Informacje o modyfikacjach są publikowane w Serwisie i nie stanowią zmiany Regulaminu Ogólnego Serwisu.

3. Zawarcie Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, jak również korzystanie przez Usługobiorców z Usług określonych w § 4 Regulaminu Ogólnego Serwisu jest bezpłatne i całkowicie dobrowolne.

4. Operator świadczy Usługi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i na warunkach określonych w tym Regulaminie

5. Serwis jest dostępny przez całą na dobą, 7 dni w tygodniu. Operator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usług.

6. Operator zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do Serwisu w związku z koniecznością przeprowadzenia okresowych konserwacji. Stosowne komunikaty o planowanych przerwach w funkcjonowaniu Serwisu Operator zamieszcza z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie głównej Serwisu.

7. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Systemu, Operator ma prawo bez wcześniejszego powiadomienia do czasowego zaprzestania świadczenia lub ograniczenia Usług w celu wykonania prac przywracających bezpieczeństwo i stabilność Systemu.

8. Każdy Użytkownik zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu Ogólnego Serwisu od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje zasad korzystania z Serwisu ma prawo zaniechać dalszego korzystania z Serwisu od chwili zapoznania się z Regulaminem Ogólnym Serwisu.

9. Usługobiorca korzystający z Usług zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Ogólnego Serwisu od chwili zawarcia Umowy o świadczenie Usług.

10. Każdy Użytkownik i Usługobiorca zobowiązany jest do nie publikowania w Serwisie treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osób trzecich oraz nie podejmowania działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu.

11. Usługobiorca zobowiązany jest do nie wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem Ogólnym Serwisu lub dobrymi obyczajami, a ponadto w sposób naruszający uzasadniony interes Operatora lub prawa osób trzecich.

Rozdział IV. Umowa o świadczenie Usług

1. Zawarcie Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną następuje z chwilą wysłania do Systemu wypełnionego przez Usługobiorcę formularza rejestracji w Serwisie lub formularza subskrypcji Newslettera. Zawarcie Umowy o świadczenie Usług w ten sposób nie wymaga konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

2. Z chwilą zawarcia Umowy o świadczenie Usług niniejszy Regulamin Ogólny Serwisu staję się integralną częścią zawartej Umowy.

3. Umowa o świadczenie Usług zawierana jest na czas nieoznaczony.

4. Miejscem zawarcia Umowy o świadczenie Usług jest adres siedziby Operatora.

5. Miejscem spełnienia świadczenia przez Operatora z Umowy o świadczenie Usług jest adres zamieszkania lub siedziby Usługobiorcy.

6. Usługobiorca może w każdym czasie i bez podawania przyczyn rozwiązać bez zachowania okresu wypowiedzenia Umowę o świadczenie Usług. W tym celu Usługobiorca winien zwrócić się do Operatora z żądaniem zamknięcia Konta lub z żądaniem wykreślenia jego adresu poczty elektronicznej z listy subskrybentów Newslettera.

7. Rozwiązanie Umowy o świadczenie Usług w trybie określonym w ust. 1 powoduje skuteczne zamknięcie Konta a w konsekwencji trwałe usunięcie wszystkich jego ustawień oraz wszelkiej zawartości z Systemu. Odtworzenie tych danych po zamknięciu Konta nie będzie możliwe.

Operator zablokuje Usługobiorcy dostęp do Usług, w przypadku, gdy Usługobiorca narusza postanowienia niniejszego Regulaminu Ogólnego Serwisu albo obowiązujące prawo lub ogólnie przyjęty dobry obyczaj oraz wezwie Usługobiorcę do natychmiastowego zaprzestania zakwestionowanych działań i złożenia oświadczenia o zobowiązaniu się do powstrzymania się w przyszłości od wykonywania działań sprzecznych z Regulaminem Ogólnym Serwisu lub prawem albo z przyjętym ogólnie dobrym obyczajem. W przypadku nie zaprzestania przez Usługobiorcę zakwestionowanych działań lub odmowy złożenia oświadczenia albo jego nie złożenia w terminie 30 dni od wezwania Operator rozwiąże Umowę o świadczenie Usług bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Rozdział V. Odpowiedzialność

1. Operator ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorcy wyłącznie za rzeczywistą szkodę wyrządzoną niewykonaniem lub zawinionym przez Operatora wadliwym wykonaniem Usługi.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

1) nieuprawnione korzystanie z Usług przez osoby, które z winy lub zaniedbania Usługobiorcy weszły w posiadanie danych dostępowych do Usługi.

2) szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Usługi przez Usługobiorcę oraz szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu i Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem Ogólnym Serwisu lub przepisami prawa.

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu wynikłe z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów informatycznych i telekomunikacyjnych będących poza wpływem Operatora.

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne oprogramowania i sprzętu Usługobiorcy oraz skutki działania programów destrukcyjnych (np. wirusów) w infrastrukturze informatycznej Usługobiorcy lub Użytkownika.

5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika lub Usługobiorcę informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji.

6. Postanowienia Regulaminu Ogólnego Serwisu dotyczące odpowiedzialności Operatora nie ograniczają odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną umyślnie przez Operatora, nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Operatora wobec Konsumenta za szkody na osobie.

7. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność wobec Operatora do wysokości szkody wyrządzonej działaniem sprzecznym z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami, w tym za działania osób trzecich korzystających z Serwisu lub Usług z upoważnienia Usługobiorcy lub na jego zlecenie.

8. Usługobiorca będący Konsumentem nie ponosi odpowiedzialności wobec Operatora za skutki swoich działań lub ich zaniechania, jeżeli przepisy prawa z mocy ustawy wyłączają odpowiedzialność Konsumenta w danym zakresie.

Rozdział VI. Reklamacje

1. Usługobiorcy mają prawo wnosić reklamacje w sprawach dotyczących Usług.

2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres siedziby Operatora wskazany w § 2 ust. 1 pkt 7 Regulaminu Ogólnego Serwisu z dopiskiem na kopercie „Reklamacja” lub pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Operatora publikowany w Serwisie w tytule wiadomości wpisując „Reklamacja”.

3. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Usługobiorcy, jego adres do doręczeń i adres poczty elektronicznej, oznaczenie reklamowanej usługi pozwalające na jej identyfikację oraz okresu jej wykonania, wskazanie przyczyn reklamacji i okoliczności uzasadniających reklamację oraz określenie żądań Usługobiorcy w związku z reklamowaną usługą.

4. Reklamacje Operator rozpatruje w najszybszym możliwym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia wpływu reklamacji. Operator może zwrócić się do Usługobiorcy o dostarczenie dodatkowych informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca zostanie poinformowany przez Operatora listownie lub pocztą elektroniczną.

5. W przypadku odmowy uznania reklamacji Operator w decyzji o wyniku rozpatrzenia reklamacji zamieszcza uzasadnienie odmowy oraz wskazówki dla Konsumenta o przysługujacych mu prawach dochodzenia roszczeń w sytuacji, gdy nie zgadza się ze stanowiskiem Operatora.

Rozdział VII. Ochrona danych osobowych osób fizycznych

1. Operator nie przetwarza danych osobowych Użytkowników do chwili zawarcia Umowy o świadczenie Usług. Zasady ochrony przez Operatora prywatności Użytkowników określa opublikowana w Serwisie Klauzula ochrony prywatności.

2. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców będących osobami fizycznymi odbywa się na podstawie i w rozumieniu ustawy z o ochronie danych osobowych oraz w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną także na podstawie przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców może dotyczyć wyłącznie danych podanych dobrowolnie przez Usługobiorcę niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy o świadczenie Usług.

3. Administratorem danych osobowych jest Operator, który jako administrator tych danych dba o ich bezpiecześstwo oraz zapewnia osobom udostępniającym swoje dane realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych. Operator oświadcza, że dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymagania przepisów prawa i chroniących dane przed ich udostępnieniem nieupoważnionym osobom, a także przed ich ujawnieniem, nieuprawnioną modyfikacją, utratą lub zniszczeniem.

4. Operator posiada prawo do wysyłania na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy wyłącznie komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z wykonywaniem Usług. Operator nie wykorzystuje zgromadzonych danych osobowych Usługobiorców do przesyłania niezamówionych informacji handlowych.

Rozdział VIII. Prawa własności intelektualnej

1. Operator informuje, że Serwis zawiera lub wykorzystuje dobra i materiały chronione prawem autorskim. Użytkownicy Serwisu upoważnieni są do nieodpłatnego korzystania z treści Serwisu poprzez wyświetlenie jej na ekranie monitora i zapis na dysku komputera wyłącznie w celach użytku osobistego. Wszelkie inne formy wykorzystania treści Serwisu bez uprzedniej pisemnej zgody uprawnionego podmiotu są zabronione.

2. Wszelkie prawa do Serwisu i prezentowanych w nim treści przysługują Operatorowi. Przyjęty w Serwisie układ prezentowania treści oraz design stanowią samoistny przedmiot ochrony prawnej i autorskiej.

Rozdział IX. Postanowienia końcowe

1. Operator uprawniony jest do zmiany Regulaminu Ogólnego Serwisu podyktowanej ważnymi przyczynami, w sposób niepowodujący utraty praw nabytych Usługobiorców. Za ważne przyczyny uznaje się przede wszystkim wejście w życie nowych regulacji prawnych oraz uchylenie lub zmiana przepisów prawnych obowiązujących w chwili opublikowania niniejszego Regulaminu i mających do niego zastosowanie, a także dostosowanie treści regulaminu do koniecznych zmian wprowadzanych w Systemie Operatora oraz zmian w ofercie Operatora.

2. Wprowadzone zmiany stają się skuteczne z chwilą ich ogłoszenia w Serwisie. Zmiany Regulaminu Serwisu nie będą skuteczne wobec Umów o świadczenie Usług zawartych przed datą wprowadzenia zmian, umowy te podlegają postanowieniom Regulaminu Serwisu obowiązującym w dniu ich zawarcia. Operator publikuje w Serwisie archiwalne wersje Regulaminu Serwisu.

3. Regulamin podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Serwisu zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy Prawo telekomunikacyjne, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawach konsumenta.

4. Spory wynikające z zawartej Umowy o świadczenie Usług winny być rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze porozumienia się Stron i osiągnięcia ugody pozasądowej, a w przypadku, gdy osiągnięcie ugody nie jest możliwe lub jedna ze stron zechce poddać bez zwłoki rozstrzygnięcie sporu przez sąd powszechny, rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe według adresu siedziby Operatora, a gdy stroną umowy jest Konsument według właściwości zgodnej z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego (Dz. U.1964 nr 43 poz. 296 ze zm.).

5. W przypadku, gdy stroną umowy jest Konsument, Strony za obopólną zgodą mogą poddać rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy wojewódzkich inspektoratach Państwowej Inspekcji Handlowej.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 lipiec 2018.